# والراس

آشنایی با اقتصاددانان: ویلفردو پارتو - روزنامۀ دنیای اقتصاد 8 خرداد 1390

یک «تخصیص بهینه منابع پارتو» هنگامی قابل دستیابی است که بهتر کردن وضعیت هرکس، بدون بدتر کردن وضعیت دیگری، ناممکن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید